WALORYZACJA KONTRAKTÓW BUDOWLANYCH – PODSUMOWANIE SEMINARIUM

W dniu 28 lutego 2020 r. w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone waloryzacji kontraktów budowlanych pn. „Waloryzacja” kontraktów budowlanych – teoria, a rzeczywistość. Firma CCM Construction & Claims Management serdecznie dziękuje wszystkim Uczestnikom za udział w wydarzeniu!
Zorganizowane wspólne z Kancelarią Prawniczą “BARYLSKI T., OLSZEWSKI A., BRZOZOWSKI A. wydarzenie utwierdziło jego organizatorów w przekonaniu, iż tematyka waloryzacji kontraktów budowlanych w dalszym ciągu pozostaje aktualna i nadal wymaga szerokiej dyskusji. Podczas wydarzenia omówiono szerokie spektrum zagadnień związanych z „waloryzacją” kontraktów budowlanych.
Prof. dr hab. Adam Brzozowski z Kancelarii Prawniczej “BARYLSKI T., OLSZEWSKI A., BRZOZOWSKI A. rozpoczął swoje wystąpienie od ogólnej uwagi porządkującej tematykę wydarzenia, podkreślając, iż określenie „waloryzacja” pomimo, że jest potocznie używane tak naprawdę nie oddaje istoty sprawy. W prawie cywilnym określenie „waloryzacja” używane jest bowiem przede wszystkim jako przeciwieństwo zasady nominalizmu, zgodnie z którą przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest określona suma pieniężna, a spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej. Wyjątkiem od tej zasady jest właśnie „waloryzacja” – sądowa, ustawowa, czy umowna. Natomiast główną przesłanką zastosowania wyjątków od zasady nominalizmu, czyli tzw. „waloryzacji” jest przede wszystkim spadek siły nabywczej pieniądza.
Prof. dr hab. Wojciech Kocot z Kancelarii Prawniczej “BARYLSKI T., OLSZEWSKI A., BRZOZOWSKI A. podczas swojego wystąpienia pn. „Adaptacyjne klauzule umowne” zwrócił szczególną uwagę na podstawowy cel adaptacyjnych klauzul umownych, które mają uelastyczniać umowę i nie powinny być postrzegane jako zagrożenie dla Zamawiającego. Adaptacyjne klauzule umowne powinny gwarantować również i Zamawiającemu możliwość dostosowania się do zmieniających okoliczności.  Ich brak w umowie lub narzucanie znaczących ograniczeń na mechanizmy ich stosowania będzie wyłącznie prowadziło do ponoszenia większych kosztów przez Zamawiających w przyszłości na co już od dawna zwracają uwagę zagraniczni eksperci.
Mgr. inż. Andrzej Michałowski – Ekspert ds. doradztwa kontraktowego w Zespole CCM, w trakcie swojego wystąpienia pn. „Co to jest „waloryzacja” i czemu powinna służyć?” podkreślił, iż stosowane obecnie mechanizmy waloryzacji umownej wymagają dalszego doskonalenia i co do zasady sprawdzają się wyłącznie w stabilnych warunkach ekonomicznych, kiedy poziom inflacji jest stosunkowo niewielki. Wprowadzane mechanizmy są zazwyczaj również niespójne z pozostałymi zapisami w SIWZ w których często znajdują się zapisy mówiące o konieczności uwzględniania przez przyszłego Wykonawcę – obecnego Oferenta „wszystkich” ryzyk, a więc również tych związanych ze zmianą kosztów realizacji inwestycji.
Mgr. inż. Michał Lempkowski – Ekspert ds. analiz terminowych i kosztowych w Zespole CCM,  na początku swojego wystąpienia pn. „Praktyczne podejście do „waloryzacji” kontraktów budowlanych” omówił podstawowe elementy analizy techniczno-ekonomicznej, w odniesieniu do poszczególnych przesłanek waloryzacji sądowej. W dalszej części wystąpienia zwrócił on również uwagę na najnowsze rozstrzygnięcia sądów powszechnych bazujących na konstruowanej również przy udziale Ekspertów CCM metodologii wyliczenia kwoty żądań Wykonawców o ukształtowanie stosunku prawnego na podstawie klauzuli rebus sic stantibus. Rozstrzygnięcia te jednoznacznie potwierdzają, iż rzetelnie przygotowana kalkulacja roszczenia waloryzacyjnego z uwzględnieniem takich elementów jak retrospektywna analiza cen z okresu referencyjnego dla określenia poziomu tzw. zwykłego ryzyka kontraktowego może skutkować przyznaniem Wykonawcy rekompensaty na poziomie bardzo zbliżonym do kwoty wnoszonego powództwa.
Wszystkich Uczestników wydarzenia jak również firmy i osoby zainteresowanie tematyką waloryzacji kontraktów budowlanych zapraszamy do kontaktu i zadawania pytań naszym Ekspertom.
Zespół CCM
Galeria wydarzenia: