Wsparcie eksperckie

Home / Wsparcie eksperckie
USŁUGI CCM

Zzakres usług
wsparcia eksperckiego

Naszych Klientów wspieramy zawsze tam gdzie jesteśmy potrzebni.

Wyznajemy zasadę, że jedynie pełne poświęcenie i zaangażowanie w realizację powierzonych nam zadań, poparte ugruntowaną wiedzą i doświadczeniem naszych Ekspertów, umożliwi zapewnienie oczekiwanej od nas jakości świadczonych usług. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości Klienta oraz specyfiki danego projektu, dobierając odpowiednio wyselekcjonowany i dedykowany zespół Ekspertów.

Szczegółowy zakres usług wsparcia eksperckiego, świadczony przez CCM na rzecz uczestników procesu budowlanego, obejmuje:

Doradztwo Kontraktowe – Contract Management

 • Wsparcie w charakterze Niezależnego Inżyniera Konsultanta z zakresu realizacji inwestycji budowlanych w tym realizacji inwestycji celu publicznego według wzorców FIDIC, Banku Światowego oraz EBRD (Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju);
 • Świadczenie wysokiej jakości usług doradczych z zakresu prawidłowego zarządzania kontraktem z perspektywy celu – zrealizowania projektu w zakładanym czasie i budżecie;
 • Udział w tworzeniu strategii i procedur wewnętrznych zmierzających do maksymalizacji zysku (zmniejszenie kosztu, dodatkowa płatność) oraz umożliwiających uniknięcie lub minimalizację skutków spełnienia się ryzyk kontraktowych (zwiększenie kosztu, kary umowne);
 • Audyty przebiegu realizacji inwestycji pod kątem dokonania oceny ogólnej sytuacji na projekcie, wskazania potencjalnych obszarów zagrożenia (identyfikacja okoliczności wpływających na wzrost kosztu i/lub wydłużenie czasu realizacji projektu) oraz przedstawienia rekomendacji dalszych działań;
 • Występowanie jako reprezentant Klienta podczas negocjacji warunków zawieranych umów (oraz ich zmian – aneksów) na roboty budowlane i/lub prace projektowe.

Administrowanie Kontraktami – Contract Administration

 • Przygotowanie i nadzór nad realizacją procedur kontraktowych;
 • Monitorowanie obowiązków stron kontraktu i dbanie o realizację zobowiązań Wykonawcy wynikających z kontraktu;
 • Monitorowanie terminów kontraktowych;
 • Zarządzenie przepływem informacji na kontrakcie;
 • Wprowadzanie zmian i wydawanie instrukcji kontraktowych;
 • Opracowywanie kluczowej korespondencji kontraktowej (kierowanej do Zamawiającego, Inżyniera oraz podwykonawców);
 • Przygotowywanie dokumentów formalnych Wykonawcy, wynikających z warunków zawartej umowy (Harmonogramy Robót i ich aktualizacje, Raporty o Postępie Prac, propozycje Zmian, wnioski o Świadectwa Przejęcia itp.);
 • Przygotowywanie wycen/kalkulacji na roboty dodatkowe/zamienne/uzupełniające;
 • Rozliczenia wykonanych robót.

Zarządzanie Roszczeniami – Claim Management

 • Przygotowywanie roszczeń terminowych (zmiana terminów pośrednich tzw. kamieni milowych i/lub przedłużenie terminu końcowego) z uwzględnieniem analizy zdarzeń zakłócających proces budowlany, analizy ścieżki krytycznej oraz wyników analizy opóźnień wykonanej jedną z technik rekomendowanych przez AACE International (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inżynierii Kosztów); 
 • Przygotowywanie roszczeń finansowych (wzrost kosztów związany z wydłużeniem czasu realizacji projektu – koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie, dodatkowe koszty przestoju, dodatkowe koszty przyspieszenia realizacji projektu, koszty wynikające z zakłócenia realizacji projektu, spadek wydajności, konieczność realizacji robót dodatkowych, konieczność realizacji robót podstawowych wg zamiennej technologii, wzrost cen spowodowany wystąpieniem nadzwyczajnej zmiany stosunków/rażąca strata) w oparciu o indywidualnie dobraną metodologię analizy kosztowej;
 • Przygotowywanie strategii negocjacji roszczeń oraz występowanie jako reprezentant Klienta podczas negocjacji roszczeń z Zamawiającym/Inżynierem;
 • W przypadku odrzucenia roszczenia lub uznania zakresu mniejszego, z którym Wykonawca się nie zgadza – przygotowanie analizy przypadku do negocjacji, wykazującej korzyści stron przy przyjęciu propozycji Wykonawcy i strat stron w przypadku jej odrzucenia (negocjacje „win-win”);
 • W przypadku podtrzymania stanowiska Zamawiającego/Inżyniera o odrzuceniu roszczenia lub uznania zakresu mniejszego, z którym Wykonawca się nie zgadza – stwierdzanie sporów na tle roszczeń odrzuconych lub uznanych w części przez Zamawiającego/Inżyniera;
 • Obrona przed roszczeniami Zamawiającego oraz ewentualnymi roszczeniami podwykonawców/usługodawców/dostawców; 
 • Obrona przed roszczeniami Wykonawcy oraz ewentualnymi roszczeniami podwykonawców/usługodawców/dostawców.

Zarządzanie Sporami – Dispute Management

 • Unikanie i rozwiązywanie sporów (mediacja i rozjemstwo);
 • Występowanie jako Ekspert/Biegły strony (analizy terminowe i kosztowe, analizy jakości wykonanych robót i aspektów technicznych związanych z ich realizacją);
 • Opinie Eksperta/Biegłego prywatnego na okoliczność określenia wpływu zakłóceń realizacyjnych na zmianę terminów pośrednich tzw. kamieni milowych i/lub przedłużenie terminu końcowego (Czasu na Ukończenie w umowach realizowanych według wzorców FIDIC);
  • Analizy opóźnień technikami prospektywnymi (patrzę w przód) typu „Impacted as Planned” lub „Time Impact Analysis” (TIA);
  • Analizy opóźnień technikami retrospektywnymi (patrzę w wstecz) typu „The Collapsed As-Built” lub “As-Planned Vs As-Built”;
 • Opinie Eksperta/Biegłego prywatnego na okoliczność określenia/weryfikacji wpływu wzrostu cen i kosztów realizacji inwestycji na uprawnienie Wykonawcy do podwyższenia wynagrodzenia z tytułu nadzwyczajnej zmiany stosunków, skutkującej poniesieniem lub groźbą poniesienia rażącej straty;
  • Analizy rynkowe dotyczące wzrostów cen i kosztów nabycia określonych dóbr i usług w budownictwie oraz ich zmian na przełomie zdefiniowanego okresu referencyjnego;
  • Analizy kosztowe dotyczące określenia wysokości poniesionej straty z tytułu wzrostu cen i kosztów realizacji inwestycji budowlanej, wykraczającej poza poziom tzw. zwykłego ryzyka gospodarczego – wyliczenie kwoty żądania o ukształtowanie stosunku prawnego.
  • Analizy kosztowe dotyczące weryfikacji wysokości wniesionego żądania o ukształtowanie stosunku prawnego z tytułu nadzwyczajnych wzrostów cen i kosztów realizacji inwestycji budowlanej.
 • Opinie Eksperta/Biegłego prywatnego na okoliczność określenia/weryfikacji wysokości roszczeń o zapłatę kosztów pośrednich związanych z przedłużeniem terminu końcowego/Czasu na Ukończenie;
  • Analizy kosztowe dotyczące określenia/weryfikacji wysokości dodatkowych kosztów pośrednich w zakresie kosztów ogólnych budowy.
  • Analizy kosztowe dotyczące określenia/weryfikacji dodatkowych kosztów pośrednich w zakresie kosztów zarządu.
 • Opinie Eksperta/Biegłego prywatnego na okoliczność określenia/weryfikacji wysokości roszczeń o zapłatę dodatkowych kosztów realizacji inwestycji.
  • Analizy kosztowe dotyczące określenia/weryfikacji wysokości wzrostu kosztów realizacji inwestycji wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych/uzupełniających;
  • Analizy kosztowe dotyczące określenia/weryfikacji wysokości wzrostu kosztów realizacji inwestycji wynikających z konieczności wykonania robót podstawowych w sposób odmienny od założeń ofertowych np. wg zamiennej technologii;
  • Analizy kosztowe dotyczące określenia/weryfikacji wysokości wzrostu kosztów realizacji inwestycji związanych z przestojem robót;
  • Analizy kosztowe dotyczące określenia/weryfikacji wysokości wzrostu kosztów realizacji inwestycji wynikających z zakłóceń realizacji projektu lub/i ze spadku wydajności;
  • Analizy kosztowe dotyczące określenia/weryfikacji wysokości wzrostu kosztów realizacji inwestycji wynikających z konieczności przyspieszenia realizacji robót;
  • Analizy kosztowe dotyczące określenia/weryfikacji wysokości wzrostu kosztów realizacji inwestycji wynikających ze zmian obowiązujących przepisów prawa (np. zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej).
 • Opinie Eksperta/Biegłego prywatnego na okoliczność określenia wysokości miarkowania kar umownych w oparciu o zaawansowanie rzeczowo-finansowe projektu na dzień upływu odnośnego terminu końcowego/Czasu na Ukończenie;

Zarządzanie Sporami – Instytut CCM

 • Opinie Eksperta/Biegłego sądowego z postanowienia Sądów Powszechnych;
 • Opinie Zespołu Ekspertów z postanowienia Sądów Powszechnych;
 • Opinie Zespołu Ekspertów w postępowaniach prowadzonych przed Sądami Arbitrażowymi.

Szkolenia

 • Sposoby zabezpieczenia kontraktu w niezbędny materiał dowodowy na wypadek przyszłego sporu sądowego;
 • Skuteczne dochodzenie roszczeń terminowych i kosztowych wynikających z zakłóceń występujących podczas realizacji inwestycji budowlanej;

Pozostałe usługi wsparcia eksperckiego

 • Analizy Technical Due Diligence:
 • Wsparcie w charakterze zewnętrznego Eksperta ds. analiz kosztowych i aspektów technicznych w procedurze uzyskiwania odszkodowania z polisy ryzyk budowy z tytułu poniesionej szkody w robotach;
 • Ekspertyzy dotyczące oceny jakości wykonanych robót/obiektów budowlanych, stwierdzonych wad w ich realizacji oraz poprawności/kosztu ich usunięcia.
NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera!

Uzyskaj dostęp do naszej bazy wiedzy i najnowszych publikacji