MICHAŁ LEMPKOWSKI

Home / MICHAŁ LEMPKOWSKI

 

MICHAŁ LEMPKOWSKI

Partner Zarządzający, Ekspert ds. doradztwa kontraktowego oraz analiz terminowych i kosztowych

 

 

Kwalifikacje zawodowe

 • Mgr inż. Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Polska
 • Studia Podyplomowe, Wydział Inżynierii Lądowej, kierunek: Zarządzanie w budownictwie, Politechnika Warszawska, Polska

Obszary

 • Autostrady i drogi ekspresowe
 • Dworce kolejowe
 • Kolej
 • Linie elektroenergetyczne
 • Lotnictwo
 • Metro
 • Mosty
 • Obiekty sportowe
 • Obiekty użyteczności publicznej
 • Produkcja i przemysł
 • Tunele

Organizacje zawodowe

 • Członek Polskiej i Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej, mostowej i kolejowej w nieograniczonym zakresie
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców – SIDiR (FIDIC)
 • Rozjemca SIDiR (FIDIC)
 • Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu budownictwa: specjalność inżynieryjna kolejowa, mostowa i drogowa oraz analizy terminowe i kosztowe
 • Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z zakresu budownictwa: analizy terminowe i kosztowe, technologia i organizacja procesu budowlanego
 • Członek Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych (SKB), Rzeczoznawca kosztorysowy SKB.

Podsumowanie zawodowe

Michał jest założycielem i Partnerem Zarządzającym CCM. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu dużymi kontraktami infrastrukturalnymi realizowanymi w oparciu o międzynarodowe standardy umowy FIDIC oraz bardzo dobrą znajomość technologii realizacji robót związanych z budową dróg kołowych, obiektów inżynieryjnych i dróg żelaznych.

Michał specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu prawidłowego zarządzania roszczeniami Stron umowy o roboty budowlane, identyfikacją ryzyk kontraktowych i minimalizacją skutków ich ewentualnego zmaterializowania się, kosztami, harmonogramowaniem, przygotowywaniem opinii oraz podejmowaniem w imieniu i na rzecz podmiotów gospodarczych prób polubownego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Stronami umowy.

Współautor i autor szeregu opinii prywatnych, na rzecz zamawiających i wykonawców oraz opinii biegłego z postanowienia sądów powszechnych. Od wielu lat doradza zarówno Wykonawcom jak i Zamawiającym w kwestiach związanych z prawidłowym zabezpieczeniem interesów ekonomicznych w prowadzonych kontraktach budowlanych, przygotowaniem i realizacją projektów, rozwiązywaniem sporów.

Michał wraz z Zespołem CCM świadczy usługi wsparcia eksperckiego na rzecz uczestników procesu budowlanego w zakresie doradztwa kontraktowego, zarządzania roszczeniami, administrowania kontraktami oraz przygotowywania niezależnych opinii eksperckich.